ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ (Podcast): ರಕ್ತಹೀನತೆ/Anemia

ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಕೇಳೋಣ.

What nutritional measures to take to prevent anemia? Let’s listen.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s