ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ #1: ಮೊಟ್ಟೆ

ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಶೀಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ.

Files

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s